Oprichting
De ondergetekenden :

 1. De heer Karel VAN ALSENOY,
 2. De heer Marc BOES,
 3. De heer Hans-Kristof CAREME,
 4. Mevrouw Nathalie DE CLERCQ,
 5. De heer Christophe COEN,
 6. De heer Patrick DEVERS,
 7. De heer Michel VAN DIEVOET
 8. De heer Bruno VAN DORPE,
 9. Mevrouw Els EMPEREUR,
 10. De heer Peter FLAMEY,
 11. De heer Jan GHYSELS,
 12. De heer Cies GYSEN,
 13. De heer Dirk VAN HEUVEN,
 14. De heer David D'HOOGHE
 15. De heer Luc VAN HOUT,
 16. De heer Frank JUDO,
 17. De heer Dirk LINDEMANS,
 18. De heer Yves LOIX,
 19. De heer Antoon LUST,
 20. Mevrouw Sabien LUST,
 21. De heer Peter LUYPAERS,
 22. De heer Bob MARTENS,
 23. De heer Dominique MATTHYS,
 24. De heer Patrick PEETERS,
 25. De heer Jim DERIDDER,
 26. De heer Bert ROELANDTS,
 27. Mevrouw Riet ROMBAUT,
 28. De heer Hugo SEBREGHTS,
 29. De heer Marc SENELLE,
 30. De heer Bart STAELENS,
 31. Mevrouw Lieve SWARTENBROUX,
 32. De heer Jan VAN DE VYVER,

allen van Belgische nationaliteit, verklaren bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, waarvan zij de statuten als volgt vaststellen :

Naam - Zetel - Doel - Duur
Artikel 1. - De vereniging draagt de naam "Genootschap Advocaten Publiekrecht", vereniging zonder winstoogmerk, afgekort G.A.P.

Artikel 2. - De vereniging is gevestigd op het adres: Keizerslaan 3, 1000 Brussel, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.

Artikel 3. - De vereniging heeft ten doel de wetenschappelijke studie van het Publiekrecht te bevorderen, en de belangen van haar leden te verdedigen. Zij drijft geen nijverheids- of handelszaken en beoogt niet enig stoffelijk voordeel te verschaffen aan haar leden. Zij kan alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig heeft, bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op uitoefenen.

Artikel 4. - De vereniging wordt opgericht op heden, voor onbepaalde tijd.
Leden
Artikel 5. § 1. De vereniging telt minimum drie leden. De ondergetekende oprichters zijn de eerste leden. Als lid kan tot de vereniging toetreden ieder die door de algemene vergadering als zodanig wordt toe gelaten. Als lid kan tot de vereniging toetreden ieder die aan de hiernavolgende vereisten voldoet :

1) advocaat zijn sinds minstens twee jaar, al dan niet onderbroken;

2) een door de algemene vergadering erkende ervaring en kennis van het publiekrecht bezitten;

3) voorgedragen zijn door ten minste twee leden, die niet uit eenzelfde advocatenkantoor of samenwerkingsverband van kantoren afkomstig zijn Wie lid wil worden, dient een verzoek om toetreding schriftelijk te richten aan de raad van beheer en schriftelijk zijn instemming met het doel en de statuten van de vereniging te betuigen. Aanvaarding van de statuten sluit aanvaarding van de huishoudelijke reglementen in.

§ 2. De algemene vergadering beslist vrij over elk verzoek tot toetreding. De algemene vergadering kan op door haar te bepalen voorwaarden andere personen als erelid of steunend lid tot de vereniging toelaten als zij niet aan de voorwaarden voldoen.

Artikel 6. - De door de leden verschuldigde jaarlijkse bijdrage mag niet hoger zijn dan 500 Euro. De bijdrage is opeisbaar veertien dagen nadat zij door de raad van beheer is vastgesteld. De eerste bijdrage voor het jaar 2001 en 2002 is echter bepaald op 150 Euro. De maximumbijdrage van de ereleden is 50 Euro.

Artikel 7. - 1. Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden, doch niet alvorens hij de opeisbaar geworden bijdragen heeft betaald. Het ontslag dient bij aangetekende brief of equivalent aan de raad van beheer ter kennis te worden gebracht.

2. Het lid dat weigert de bijdrage te betalen, wordt geacht ontslag te nemen.

3. Tot uitsluiting van een lid kan alleen door de algemene vergadering worden besloten, met tweederde meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde stemmen en nadat het lid is gehoord, althans opgeroepen. Opgave van redenen is vereist. Uittredende of uitgesloten leden en de rechtverkrijgenden van overleden leden hebben generlei aanspraak op het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding van gestorte bijdragen, van aanbrengsten of van andere prestaties vorderen. In geen geval kan een uitgetreden of uitgesloten lid inzage, mededeling of afschrift van rekeningen, verzegeling van de goederen der vereniging of het opmaken van een inventaris verlangen. Bestuur

Artikel 8. - De vereniging wordt bestuurd door een raad van ten minste drie en ten hoogste 6 beheerders, die lid zijn van de vereniging. Zij worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering. Zij worden benoemd voor 3 jaar. Hun opdracht eindigt door het verstrijken van hun mandaat en eveneens door overlijden, ontslag, aftreden of afzetting en verlies van het lidmaatschap. Zij zijn herverkiesbaar. Benoeming, ontslag, aftreden en afzetting van een beheerder, zomede elk einde van een mandaat worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Het mandaat is niet bezoldigd. Elke beheerder die benoemd is om een tussentijds opengevallen mandaat waar te nemen, blijft slechts tot dat mandaat voltooid is. De algemene vergadering kiest uit de bestuursleden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en, zo daartoe aanleiding bestaat, een ondervoorzitter.

Artikel 9. - De raad van beheer leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. De raad kan alle handelingen van beheer en beschikking verrichten. De raad kan zijn bevoegdheid voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één der beheerders of zelfs aan een ander lid van de vereniging. Door de beheerders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de hun gegeven opdracht en tot de tekortkomingen in hun beheer.

Artikel 10. - De raad benoemt uit zijn leden een gemachtigd beheerder of directeur, die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent namens de vereniging alle kwitanties en ontvangstbewijzen ten aanzien van vervoer, post, bank, en alle andere dergelijke ondernemingen of diensten. Voor rechtshandelingen die buiten het dagelijks bestuur en de bijzondere opdrachten vallen en waarvan de waarde 1000 Euro te boven gaat, is de vereniging slechts verbonden door de handtekening van twee beheerders. Voor andere handelingen kan met de handtekening van de voorzitter worden volstaan. Beheerders die namens de raad optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

Artikel 11. - De raad van beheer wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee beheerders. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter en, bij diens ontstentenis, belet of afwezigheid, door de ondervoorzitter of door de oudste van de aanwezige beheerders. De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen; ten minste de helft van de leden moet aanwezig zijn. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter. De raad van beheer stelt zijn huishoudelijk reglement vast. De notulen worden gehouden in een daartoe bestemd register; zij worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering. Uittreksels en afschriften worden ondertekend door de voorzitter van de raad en de secretaris of door twee beheerders. Algemene vergadering

Artikel 12. - De regelmatig bijeengekomen algemene vergadering vertegenwoordigt alle leden. Zij beraadslaagt en besluit in alle zaken die de vereniging aanbelangen en niet uitdrukkelijk aan de raad van beheer zijn voorbehouden. De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen haar bevoegdheden aan de raad van beheer overdragen, behoudens wat betreft het wijzigen van de statuten, het benoemen en ontslaan van beheerders, de kwijting aan de bestuurders, het goedkeuren van begrotingen en rekeningen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging en het uitsluiten van een lid.

Artikel 13. - De algemene vergadering wordt door de raad van beheer bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist. Zij moet ten minste eenmaal 's jaars worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen, de begroting en het beleid van de beheerders, in de loop van het tweede trimester. De beheerders zijn bovendien verplicht, telkens als tenminste een vijfde van de leden daarom verzoekt, de algemene vergadering bijeen te roepen, met opgave van de agenda, en wel binnen een maand na het indienen van het verzoek bij de raad. Wordt aan dit verzoek niet voldaan, dan zijn de verzoekers gerechtigd zelf de vergadering te beleggen. Alle leden en ereleden moeten worden opgeroepen ten minste acht dagen voor de vergadering. Dit geschiedt mondeling, onder afgifte van de agenda of bij een gewone brief of e-mail die de agenda vermeldt. Ereleden hebben raadgevende stem. De vergaderingen hebben plaats in het kantoor of op de plaats die in de oproeping is vermeld.

Artikel 14. - De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van beheer of, bij diens ontstentenis, belet of afwezigheid, door de ondervoorzitter of door de oudste van de aanwezige beheerders. De voorzitter wijst een secretaris en een stemopnemer aan. Alle leden hebben gelijk stemrecht in de vergadering. Elk lid kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, die lid van de vereniging is. Niemand mag meer dan één lastgever vertegenwoordigen. De agenda wordt vastgesteld door de raad van beheer. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen mede in behandeling worden genomen op voorstel van vijf leden als de algemene vergadering dit aanvaardt. Elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de leden, wordt op de agenda gebracht.

Artikel 15. - De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter van de vergadering. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten, mits die wijziging op de agenda is vermeld en mits wordt gehandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten overeenkomstig de wet.

Artikel 16. - De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een ten zetel van de vereniging gehouden bijzonder register en ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die het wensen. Afschriften en uittreksels worden door de voorzitter en door de secretaris van de raad van beheer ondertekend. Leden, alsook derden, die van een belang doen blijken, hebben het recht om, op hun kosten en ter plaatse, inzage en/of afschrift van de notulen te vragen, dit alles onverminderd de door de wet voorgeschreven bekendmakingen.
Begrotingen en rekeningen
Artikel 17. - Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december; in afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar van de dag van de oprichting tot 31 december 2002. Bij het einde van elk boekjaar sluit de raad van bestuur de rekeningen van het afgelopen jaar af, en maakt de inventaris en de balans alsmede de begroting voor het volgend jaar; deze worden aan de jaarvergadering ter goedkeuring voorgelegd. Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan onder geen beding bij wijze van dividend of anderszins aan de leden worden uitgekeerd. De rekeningen en de begroting worden ten minste acht dagen voor de jaarvergadering ter kennis gebracht van de leden, die alsdan inzage kunnen vorderen, maar alleen ter plaatse, van alle bescheiden waarop de rekeningen en de begroting steunen. De jaarlijkse rekeningen worden door de zorg van de raad van bestuur neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vereniging is gevestigd.
Ontbinding - Vereffening
Artikel 18. - De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of uittreden van leden, voor zover het aantal leden daardoor niet daalt beneden drie. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, een of meer vereffenaars, zij bepaalt hun bevoegdheid, alsmede de wijze van vereffening. Artikel 19. - In geval van ontbinding worden op de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan de vereniging, stichting of instelling, die hetzelfde doel als deze vereniging nastreeft; zijn er verscheidene zodanige verenigingen, dan doet de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, een keuze, of verdeelt zij de activa naar goedvinden; zijn er geen, dan worden de goederen overgedragen aan de vereniging , stichting of instelling, waarvan het doel het hierboven omschreven doel het meest nabij komt. Artikel 20. - Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien, blijft de wet van overeenkomstige toepassing.
Aldus opgemaakt in vier exemplaren te Brussel op 21 juni 2001.