Administratieve rechtscolleges, een kritische analyse van instellingen en werking met het oog op toekomstige organisatie en werking

Start: 
30 November 2012 - 9:45am
Eind: 
30 November 2012 - 4:30pm
Locatie: 
The International Auditorium Brussel Koning Albert II-laan nr. 5 1210 Brussel

Panta rei: ook het bestuurlijk rechtslandschap is “a never ending story”. Vraag is of we met de jongste hertekeningen, zowel de lege lata als de lege ferenda, toe zijn aan “ the start of something big”?

Het GAP wil met deze studiedag stilstaan, beter gezegd niet stilstaan, bij de institutionele ratio legis van de bestaande en tot stand komende administratieve rechtscolleges. Deze thematiek wordt belicht vanuit enkele juridisch actuele en pertinente invalshoeken van de meerhoeksverhouding “rechtsonderhorige – bestuurlijke overheid/bestuurlijke overheidsdienst – administratief rechtscollege”, waarbij zijdelings de legislatieve invalshoek als juridisch referentiekader op gepaste wijze betrokken wordt.

In het bijzonder zullen de sprekers en auteurs hun kritische analytische blik toespitsen op instellingen als de Raad van State - Afdeling Bestuursrechtspraak (inclusief Cassatie-bevoegdheid), de Raad voor Vergunningsbetwistingen, de Raad voor betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen, het Milieuhandhavingscollege, de Vlaamse regering en de Deputatie, en worden volgende vragen beantwoord:
• Aan welke behoeften van algemeen belang diende de betrokken instelling te beantwoorden?
• Op grond van welke beleidsmatig-juridische diagnose werd/wordt tot institutionele veranderingen inzake bestuurlijke rechtscolleges overgegaan (o.m. staatshervorming, functionering)?
• Hoe effectief (doeltreffend) zijn de doorgevoerde inhoudelijke en procedurele veranderingen?
• Hoe efficiënt (doelmatig) zijn de doorgevoerde inhoudelijke en procedurele veranderingen?
• Zijn de voorgenomen of recentst doorgevoerde hervormingen op het vlak van de bestuurlijke rechtscolleges een afdoende antwoord op voornoemde analyses?
• Quid de lege ferenda en de verder gelegen toekomst?
Deze, en wellicht andere vragen zullen behandeld worden vanuit de invalshoek van
• De rechtsonderhorige
• de advocaat op zoek naar afdoende rechtsbescherming tegen desgevallend onbehoorlijk bestuur
• de bestuurlijke overheid /overheidsdienst belast met de uitvoering van bestuurlijke verantwoordelijkheden d.m.v. uitvoerbare administratieve (rechts)handelingen
• de administratieve rechtscolleges/overheden met jurisdictionele bevoegdheid belast met het behandelen van administratieve beroepen

Een beleidsmatig slotwoord zal de studiedag passend afsluiten.

Inschrijvingen via www.studipolis.be

TENUITVOERLEGGING VAN DE ARRESTEN VAN DE RAAD VAN STATE

Start: 
20 September 2011 (All day)
Locatie: 
The International Auditorium - International Trade Union House Koning Albert II - laan n° 5/2 1210 Brussel

Vaak is de schorsing en de vernietiging van administratieve
rechtshandelingen door de Raad van State niet het einde van het geschil, maar de bron van een aantal nieuwe problemen en moeilijke vraagstellingen m.b.t. rechtsherstel zoals:

- wat is de draagwijdte van het gezag van gewijsde van een vernietigingsarrest en een schorsingsarrest van de Raad van State?
- hoe moet de overheid het vernietigingsarrest uitvoeren en binnen welke termijn?
- is de overheid verplicht tot het nemen van een nieuwe beslissing en wat moet de inhoud zijn?
- wat als de overheid inactief blijft?
- wat als zij dezelfde of een andere onwettige beslissing neemt?
- wat zijn de gevolgen van de retroactieve werking van de
vernietiging?
- wat zijn de gevolgen van nieuwe feiten en nieuwe rechtsregels op het ogenblik dat de overheid een nieuwe beslissing dient te nemen?
- kan de Raad van State de overheid sturen bij het rechtsherstel
en hoe?
- wat gebeurt er met de gevolgakte na een vernietigingsarrest
dat vaak vele jaren na die gevolgakte wordt uitgesproken?
- wat is het nut van voorlopige maatregelen en dwangsommen?
- enz…

Beslissingen genomen na schorsing of vernietiging van de vroegere beslissing geven vaak opnieuw aanleiding tot nieuwe schorsings- en vernietigingsprocedures bij de Raad van State en tot procedure bij de burgerlijke rechter en zo ontstaat vaak carrousel-rechtspraak.
M.a.w. het rechtsherstel na een vernietigingsarrest is in de
praktijk vaak moeilijk voor overheden omdat de Raad van State zich in het vernietigingsarrest meestal niet uitspreekt over het rechtsherstel. Kan of moet de Raad van State de overheid beter sturen inzake rechtsherstel?
De rechtsonderhorige zal zich wenden tot de burgerlijke rechter om het gepaste rechtsherstel te bekomen, maar welk rechtsherstel kan men vorderen en hoe gaan de hoven en
rechtbanken hiermee om.
Al deze aspecten worden toegelicht vanuit verschillende
gezichtshoeken (Raad van State, overheid, hoven en rechtbanken
en rechtsonderhorige) en worden tevens concreet besproken vanuit diverse sectoren (benoemingen en bevorderingen,
overheidsopdrachten en vergunningen) door specialisten in deze materies.
Gezien rechtsvergelijking soms kan leiden tot oplossing van
problemen zal tevens de Nederlandse situatie worden toegelicht
alsook de ontwikkelingen ten aanzien van de finale
geschilbeslechting in Nederland.

AttachmentSize
Programma 20 september 2011.pdf393.02 KB